Witamy na stronie internetowej Wioski Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim
Statut

STATUT  STOWARZYSZENIA HOBBITON W SIERAKOWIE SŁAWIEŃSKIM

 Rozdział I

         Postanowienia ogólne 

§ 1. Działalność Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Sierakowa i okolic  -HOBBITON jest kontynuacją dotychczasowych działań mieszkańców na rzecz rozwoju polskiej wsi. 

§ 2. Stowarzyszenie HOBBITON, zwane dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną (tj.Dz.U 2001 Nr 79 poz.855). 

§ 3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

§ 4. Siedzibą stowarzyszenia jest Sierakowo Sławieńskie, gm. Sianów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. 

§ 5. Terenem działania stowarzyszenia jest Gmina Sianów i pozostały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju. 

§ 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci z napisem- ?Stowarzyszenie HOBBITON? zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 7. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

§ 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i zawierać umowy zlecenia i umowy o dzieło. 

Rozdział II

         Cele i formy działania 

§ 9. Celem działania  jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności:

1)     wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym  między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, młodzież, kobiety, rolnicy oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia;

2)     wszechstronne działania na rzecz organizacji pozarządowych;

3)     działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

4)     wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych. 

§ 10. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz organizacji i inicjatyw działających w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna. 

§ 11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)     prowadzenie działalności związanej z budową, rozwojem i utrzymaniem wioski HOBBITÓW;

2)     prowadzenie niezarobkowej działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, edukacyjno- szkoleniowej;

3)     prowadzenie działalności naukowej i badawczej;

4)     wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej;

5)     promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii;

6)     współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego;

7)     wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia;

8) prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi;

9) organizacja imprez masowych . 

§ 12. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej  Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.  

Rozdział III

       Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.     członków zwyczajnych ,

2.     członków wspierających,

3.     członków honorowych. 

§ 14.1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia. 

   2. Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia;

2) uczestniczyć we wszystkich pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach  organizowanych przez Stowarzyszenie z prawem głosu;

3) korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia;

4) Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;

5) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;

6) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;

7) posiadać legitymację i nosić odznakę Stowarzyszenia. 

 3. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)     przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

2)     regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia;

3)     czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

4)     dbania o mienie Stowarzyszenia. 

§ 15.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań. 

3.Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

4. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa przez swego przedstawiciela. 

§ 16.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

 3. Członek honorowy posiada takie same prawa jak członek zwyczajny.  

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

§ 17.1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia;

2)     skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku;

3)     pozbawienia praw publicznych;

4)     śmierci członka;

5)     likwidacji osoby prawnej lub innej jednostki będącej członkiem Stowarzyszenia;

6)     likwidacji Stowarzyszenia.

Rozdział IV

         Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia 

§ 18.Władzami Stowarzyszenia są:

1)     walne zebranie członków, zwane dalej ?Walnym Zebraniem?.

2)     Komisja Rewizyjna.

3)     Zarząd. 

§ 19.1. Kadencja wybieranych władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.  

2. Kadencja pierwszego składu władz, określonego przez Walne Zebranie Założycieli trwa dwa lata.   

§ 20. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania za wyjątkiem decyzji okreslonych w § 25 ust. 1, pkt 2 ? w głosowaniu jawnym, chyba, że władze o których mowa w § 21 postanowią inaczej. 

§ 21.1. Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Walne zebranie członków, które zbiera się co najmniej raz w roku. 

2.Walne Zebranie zwołuje Zarząd powiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej 14 dni  przed  terminem zgromadzenia. 

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1)     z własnej inicjatywy;

2)     na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku. 

§ 22.1. Walne Zebranie:

1)     wybiera członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

2)     rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji rewizyjnej z działalności statutowej i finansowej,

3)     uchwala program i plan rzeczowo-finansowy na okres następny,

4)     uchwala absolutorium ustępującym członkom Zarządu,

5)     ustala wysokość składek członkowskich, roczne składki nie mogą przekroczyć 10 % najniższego wynagrodzenia krajowego,

6)     uchwala ramowe przeznaczenie środków finansowych,

7)     nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia,

8)     uchwala zmiany w statucie i rozwiązuje Stowarzyszenie,

9)     uchwala regulaminy wewnętrzne,

10)rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,

11)rozpatruje sprawy nie należące do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

   2.Uchwały w sprawach określonych w ust.1, pkt 8 zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania. 

   3. Walne Zebranie podejmuje uchwały bez względu na liczbę członków, jeżeli odbywa się po upływie jednej godziny po oznaczonym terminie, o ile w zawiadomieniu wyraźnie to oznaczono. 

§ 23.1.Zarząd Stowarzyszenia składa się od 4 do 6 członków, w tym prezesa, zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika. 

  2. Jeżeli skład zmniejszy się w toku kadencji w stosunku do liczby ustalonej przez Walne Zebranie, to  na zwolnione miejsce Zarząd może dokooptować osoby, które na Walnym Zebraniu otrzymały wymaganą ilość głosów (w kolejności otrzymanych głosów). 

  3. Do kompetencji Zarządu należy:

1)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)     wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

3)     przyjmowanie nowych członków,

4)     opracowanie budżetu i sporządzanie bilansu,

5)     zarządzanie majątkiem w ramach określonych przez Walne Zebranie,

6)     powołanie ?Komisji? do poszczególnych spraw i zagadnień,

7)     zwoływanie Walnego Zebrania,

8)     rozpatrywanie sporów między członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

9)     zatrudnianie pracowników,

10)uchwalanie regulaminów wewnętrznych w tym Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagrodzeń. 

§ 24. 1.Zarząd Stowarzyszenia  odbywa posiedzenia nie rzadziej niż na kwartał.  

2.Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał. 

3. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i przewodniczący ?Komisji?.  

 § 25.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 

  2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1)     kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia,

2)     przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności ustawowej i finansowej Stowarzyszenia,

3)     składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

§ 26.1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu Stowarzyszenia. 

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji członków Zarządu.  

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu opracowanego przez siebie a zatwierdzonego przez Walne Zebranie. 

 5.Jeśli skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się w toku kadencji w stosunku do liczby ustalonej, to na zwolnione miejsce komisja Rewizyjna może dokooptować osoby, które na Walnym Zebraniu otrzymały wymaganą ilość głosów ( w kolejności otrzymanych głosów). 

§ 27.1. ?Komisje?, o których mowa w § 23 ust. 3, pkt 6 powołuje Zarząd w razie konieczności dla realizacji ściśle określonego zadania. 

2. Członkami ?Komisji? mogą być członkowie jak i osoby nie będące członkami Stowarzyszenia. 

3.Liczbę członków ?Komisji?, jej zadania i czas działania określa Zarząd. 

4. Przewodniczącym ?Komisji? jest osoba wybrana przez członków ?Komisji?. 

5.Sprawozdanie zdziałalności ?Komisji? przed Zarządem Stowarzyszenia składa w jej  imieniu przewodniczący ?Komisji?. 

6.Przedowniczący ?Komisji? ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

§ 28.1. Majątek Stowarzyszenia powstaje na skutek składek członkowskich, darowizn, spadków, dochodów własnej działalności oraz z ofiarności publicznej. 

2.Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

3.Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach nie majatkowych upoważniony jest Prezes Stowarzyszenia natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwuosobowo  Prezes i Zastępca Prezesa Zarządu. 

§ 29.1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

3.W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach. 

                                                                  Uchwalono na walnym zebraniu w dniu 13 lutego 2003 roku. 

§ 31.1. ?Fundusze?, o których mowa w § 9 ust.2 i § 26 ust.4, pkt 6 tworzy Zarząd Stowarzyszenia dla finansowania określonego zadania.

2.?Fundusze? tworzone są z majątku finansowego Stowarzyszenia.

3.Zasady zarządzania ?Funduszem? i sposób jego wykonania ustala ?Regulamin Funduszu? uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

4.Osobę odpowiedzialną za Zarządzanie ?Funduszem? ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 Rozdział V

         Działalność gospodarcza 

§ 32.1.Działalność gospodarczą w imieniu Stowarzyszenia może podejmować Zarząd Stowarzyszenia.

2.Zarząd Stowarzyszenia określa:

1)     formy organizacyjne i podstawowe zasady prowadzenia działalności

     gospodarczej w stowarzyszeniu,

2)     składniki majątkowe Stowarzyszenia, które mogą być przeznaczone do

     prowadzenia działalności gospodarczej,

3)     składniki majątkowe Stowarzyszenia, które mogą być przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej po uprzednim uzyskaniu jednostkowej zgody Zarządu.

3.Zarząd Stowarzyszenia może określić maksymalną kwotę, jaka może być zaangażowana ? jako zobowiązanie Stowarzyszenia ? w dany rodzaj działalności gospodarczej. 

§ 33.1. Do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Stowarzyszenia Zarząd, może upoważnić innych, po uprzednim zapoznaniu się z koncepcjami i zasadami, które mają być realizowane.

2. Osoby wymienione w § 33, pkt 1 prowadzący działalność gospodarczą w imieniu Stowarzyszeniasą uprawnione do występowania w imieniu Stowarzyszenia, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia Zarządu. Wymienieni członkowie rerprezentują Zarząd Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przed notariuszem, organami państwowymi, sądami i jednostkami gospodarczymi (krajowymi i zagranicznymi) oraz mogą ustanowić pełnomocników działających w ich imieniu.

3.Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają Zarządowi okresowe sprawozdanie z tej działalności oraz informację o trudnościach w prowadzeniu działalności.

4.zarząd Stowarzyszenia może zawiesić nadane przez siebie upoważnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, odwołać z funkcji osoby prowadzące działalność gospodarczą i powołać nowe osoby. 

§ 34.1. Nadzór nad działalnością gospodarczą sprawuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

2.Nadzorujący mają prawo  w każdym czasie uzyskać wyjaśnienia od członków Zarządu prowadzących działalność gospodarczą w imieniu Stowarzyszenia, dokonywać lustracji tej działalności i przedstawiać wnioski Zarządowi Stowarzyszenia.

Webmaster: Marcin Sadowski