Witamy na stronie internetowej Wioski Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim
Uchwały

UCHWAŁY STOWARZYSZENIA HOBBITON

 

                                                           UCHWAŁA NR 1  

         Zebrani w dniu 18 grudnia 2002 roku w Sierakowie Sławieńskim postanawiają założyć Stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Stowarzyszenie Hobbiton, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Sierakowie Sł. 

Uchwała została podjęta przez zebranych jednogłośnie.


--------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2 

         Członkami Komitetu Założycielskiego wybrani zostali:

1. Mieczysława Juszczyk

2.Agnieszka Oleksa

3.Ryszard Robakowski 

         Założyciele Stowarzyszenia Hobbiton z siedzibą w Szkole Podstawowej w Sierakowie Sł. upoważniają członków Komitetu Założycielskiego w wymienionym powyżej składzie do zarejestrowania Stowarzyszenia Hobbiton w Sądzie Rejonowym w Koszalinie.


--------------------------------------------------------------------------------

                         UCHWAŁA NR 3 

Założyciele Stowarzyszenia Hobbiton z siedzibą w Szkole Podstawowej w Sierakowie Sł. wybrali członków Zarządu: 

1. Mieczysław Bindas

2. Mieczysława Juszczyk

3. Stefan Kłos

4. Zenon Pusz

5. Ryszard Robakowski

6. Mirosława Szylman 

Uchwała została podjęta przez zebranych jednogłośnie.


--------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 

Założyciele Stowarzyszenia Hobbiton z siedzibą w Szkole Podstawowej w Sierakowie Sł. wybrali członków Komisji Rewizyjnej: 

1. Czesław Fortuna

2. Józef Hejnowski

3. Piotr Idziak 

Uchwała została podjęta przez zebranych jednogłośnie.
--------------------------------------------------------------------------------

                                                                      UCHWAŁA NR 5 

                  W dniu 13 lutego 2003 roku na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia uchwalono zmiany w statucie Stowarzyszenia HOBBITON w Sierakowie Sławińskim w nastepującym brzmieniu: 

-         zmianę w § 19 ust.1 statutu ? wykreślono słowa ? z wyjątkiem określonym w pkt. 3 ?,

-         zmianę w § 23 ust.1 statutu ? wykreślono słowa ?co najmniej? zostawiono jednoznaczne określenie ? od 4 do 6?,

-         zmianę w § 27 pkt 1 statutu ? przez zamianę słów ?o których mowa w § 26 ust.4, pkt 6 ? na słowa ? o których mowa w § 23 ust. 3 pkt 6 ?,

          - zmianę w § 28 ust. 3 statutu ? przez skreślenie słów ? Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i Zastępca Prezesa Zarządu? i zastąpienie ich słowami o brzmieniu ? Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach niemajatkowych upoważniony jest Prezes Stowarzyszenia natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwuosobowo  Prezes i Zastępca Prezesa Zarządu.?

-         W § 28 ust.3 statutu został uregulowany sposób reprezentacji w sprawach niemajątkowych,

-         W § 21 ust.1 pkt 5 statutu została ustalona górna granica wysokości rocznej składki członkowskiej.

 Zmiany w statucie uchwalono jednogłośnie.

--------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA 1/07

Członkowie zarządu udzielili Mieczysławie Juszczyk jako prezesowi pełnomocnictwa w zakresie zwykłego zarządu mieniem stowarzyszenia.

UCHWAŁA 2/07

Członkowie zarządu stowarzyszenia udzielili pełnomocnictwa Józefowi Pusz w zakresie zwykłego zarządu placem Wioski Hobbitów.

UCHWAŁA 3/07

Członkowie zarządu stowarzyszenia udzelili pełnomocnictwa Józefowi Pusz w zakresie doboru pracowników w obsadzie grupy w  grze  terenowej.

UCHWAŁA 4/07

Uchwałą zarządu stowarzyszenia członkowie, którzy nie uregulowali zaległych składek do dnia 31.01.2007r. zgodnie z wcześniejszymi informacjami zostają wykreśleni z listy członków Stowarzyszenia Hobbiton.

UCHWAŁA 5/07

Organizacje związane z działalnością na rzecz Stowarzyszenia oraz grupy organizujące imprezy na placu z obsługą członków Stowarzyszenia są zwolnieni z opłat za wynajem placu.

Opłaty za wynajem placu Hobbitów:

- całdobowo - 100 zł

- do 6 godzin - 50 zł.

Opłaty za stoiska w czasie imprez:

- stoisko z prądem - 10 zł od punktu energetycznego

- stoisko bez prądu - 20 zł

- stoisko z agregatem (typu nalewak) - 20 zł

stoisko z żarówką - 5 zł

Członkowie Stowarzyszenia są zwolnieni z opłat placowych.

UCHWAŁA 6/07

Uchwałą zarządu kierownik grupy zobowiązany jest uregulować sprawy finansowo-księgowe zgodnie z przepisami i wskazać zarządowi sposób rozliczenia grupy. Za swoją pracę otrzymuje dodatkowo 3% od kwoty zysku.

Ad.2

Zarząd ustala procedury organizacji gry terenowej i zakres obowiązków dla animatorów. Członkowie Stowarzyszenia zostają poinformowani o zakresie obowiązków pracowników. Osoba zainteresowana pisze podanie o przyjęcie do grupy do Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd powiadamia mieszkańców o naborze do gry terenowej.

Warunki naboru:

-pełnoletni mieszkaniec Gminy Sianów,

- członek Stowarzyszenia, bądź kandytat na przyjęcie do Stowarzyszenia,

- osoba komunikatywna,

- wcześniejsze zapoznanie się z zakresem obowiązków.

Zgłoszenia przyjmowane będą na piśmie do 10 maja 2007r. w sekretariacie szkoły tel kontaktowy 094-315-58-50, 606-122-181, 0 508 697 998

Ad.3

Na wyjazd do Maróza zostało wytypowanych 14 osób. 3 maja odbędzie się wyjazd grupy do Skibna o 11.30,

19 maja przyjeżdża grupa harcerzy.

 

 

Webmaster: Marcin Sadowski